Archive for the ‘Happy Meal’ Category

De bekendste burgerThe most famous burgerle plus célèbre burgerLa burguesa más famosopiù famoso burgerDer bekannteste burger

In Nederland is er momenteel een actie op touw gezet voor de bekendste burger. Dit betekent dat je je eigen hamburger kunt opmaken en dat de bezoekers kunnen aangeven of zij dit ook lekker vinden. Wij als fan page van Gliefs en natuurlijk McDonalds hebben daarom onze eigen hamburger ontworpen de :

MCGLIEFS

De McGliefs wordt de nieuwe sensatie in Nederland en misschien veroveren we nog wel alle McDonalds over de hele wereld want er zijn nog meer wedstrijden hebben we gezien. Maar we richten onze pijlen nu eerst op Nederland. Maar dat kunnen we niet alleen!

We hebben jouw hulp hard nodig

Help ons om de McGliefs de nieuwe hamburger sensatie te maken van 2012 en verder. Stem dus op onze hamburger!
Als je op de link hebt geklikt kom je op deze pagina en daar klik je op: “stem op deze burger”

Stem nu op de McGliefs

Iedereen alvast hartelijk bedankt voor zijn of haar stem.In the Netherlands there is currently a campaign to put the most famous citizen. This means that you can format your own burger and that the visitors can also indicate whether they like it. We as a fan page of Gliefs and of course McDonalds have thereforedesigned our own burger the:

MCGLIEFS

The McGliefs is the new sensation in the Netherlands and perhaps conquer we stillMcDonalds all over the world because there are more matches we have seen. But we will first focus our sights on the Netherlands. But we can not alone!

We need your help desperately needed

Help us to McGliefs the new burger sensation of 2012 and beyond. Vote so our burger!
If you clicked on the link takes you to this page and click: Stem op deze burger

Stem nu op de McGliefs

Everyone already thank you for his or her voice.Aux Pays-Bas il ya actuellement une campagne visant à mettre le citoyen le plus célèbre.Cela signifie que vous pouvez formater votre propre burger et que les visiteurs peuvent également indiquer si ça leur plaît. Nous en tant que page fan de Gliefs et de McDonaldscours ont donc conçu notre propre burger le:

MCGLIEFS

Les McGliefs est la nouvelle sensation aux Pays-Bas et peut-être nous vaincrons encoreMcDonalds partout dans le monde parce qu’il ya plus de matches que nous avons vus.Mais nous allons d’abord concentrer nos vues sur les Pays-Bas. Mais nous ne pouvons pas tout seul!

Nous avons besoin de votre aide désespérément besoin

Aidez-nous à McGliefs la sensation nouveau hamburger de 2012 et au-delà. Votez donc notre hamburger!
Si vous avez cliqué sur le lien vous emmène vers cette page et cliquez sur: Stem op deze burger

Stem nu op de McGliefs

Tout le monde déjà je vous remercie de sa voix.En los Países Bajos en la actualidad existe una campaña para que el ciudadano más famoso. Esto significa que usted puede dar formato a su propia hamburguesa y que losvisitantes también pueden indicar si les gusta. Nosotros, como una página de fans deGliefs y de McDonalds por supuesto lo tanto hemos diseñado nuestra propia hamburguesa de la:

MCGLIEFS

Los McGliefs es la nueva sensación en los Países Bajos y tal vez conquistar todavíaMcDonalds en todo el mundo porque hay más partidos que hemos visto. Pero lo primero que se centrará la mirada en los Países Bajos. Pero no solo se puede!

Necesitamos su ayuda necesitan desesperadamente

Ayúdanos a McGliefs la sensación nueva hamburguesa de 2012 y más allá. Vota por lo que nuestra hamburguesa!
Si hace clic en el enlace te lleva a esta página y haga clic en: Stem op deze burger

Stem nu op de McGliefs

Todo el mundo ya darle las gracias por su voz.Nei Paesi Bassi vi è attualmente una campagna per mettere il cittadino più famoso. Ciòsignifica che è possibile formattare il proprietario di Burger e che i visitatori possonoanche indicare se gli piace. Noi, come una pagina fan di Gliefs e McDonaldsnaturalmente hanno quindi progettato il nostro hamburger proprio:

MCGLIEFS

I McGliefs è la nuova sensazione in Olanda e forse conquistare ancora McDonalds in tutto il mondo perché ci sono più le partite che abbiamo visto. Ma per prima cosaconcentrare i nostri luoghi ai Paesi Bassi. Ma non possiamo solo!

Abbiamo bisogno del vostro aiuto disperato bisogno di

Aiutaci a McGliefs la nuova sensazione Burger del 2012 e oltre. Vota così il nostrohamburger!
Se hai cliccato sul link vi porta a questa pagina e fare clic: Stem op deze burger

Stem nu op de McGliefs

Tutti già vi ringrazio per la sua voce.In den Niederlanden gibt es derzeit eine Kampagne, um den berühmtesten Bürger zu stellen. Das heißt, Sie können Ihre eigenen Burger zu formatieren und dass die Besucherkönnen auch angeben, ob sie es wollen. Wir als Fan-Seite von Gliefs und natürlichMcDonalds haben daher unsere eigenen Burger die entworfen:

MCGLIEFS

Die McGliefs ist die neue Sensation in den Niederlanden und vielleicht erobern wir nochMcDonalds auf der ganzen Welt, weil es mehr Spiele wir gesehen haben sind. Aber wir werden zunächst darauf konzentrieren unser Augenmerk auf die Niederlande. Aber wir können nicht allein!

Wir brauchen Ihre Hilfe dringend benötigt

Helfen Sie uns, um die neue Burger-Sensation des Jahres 2012 und darüber hinausMcGliefs. Stimmen Sie ab, damit unsere Burger!
Wenn Sie auf den Link geklickt haben gelangen Sie auf dieser Seite und klicken Sie auf: Stem op deze burger

Stem nu op de McGliefs

Jeder bereits vielen Dank für seine oder ihre Stimme.

McDonalds gezonder dan ooit!McDonald’s healthier than everMcDonald est plus sain que jamaisMcDonald´s más sano que nuncaMcDonald è più sano che maiMcDonald ist gesünder als je zuvor

Het bedrijf stimuleert de bevordering van een gevarieerde voeding door de levering van groenten en fruit uit te breiden in de kindermenu’s. In de restaurants van McDonald’s in Spanje zijn er meerdere opties gekomen bij een Happy Meal om te kunnen kiezen tussen groente en fruit. Dit alles om de kinderen een meer evenwichtig, gevarieerd en aangepast Happy Meal aan te kunnen bieden. Dit Happy Meals is meer aangepast aan de voedingsbehoeften van kinderen.


McDonald’s inzet voor groenten en fruit

Van nu af aan de helft van de Happy Meal desserts zijn fruit en de helft van groente supplementen zijn: Happy Wortelen worteltjes, geserveerd door Florette en vergezeld van een frisse duik kaas Lachend Koe, en ananas stok natural join Gelukkig Cherritos tomaten en verse stukjes appel met Nutella dip, die voorheen beschikbaar waren. Met al deze keuzes van groenten en fruit, de Happy Meal biedt 280 mogelijke combinaties onder de 560 calorieën, die ongeveer een derde van de aanbevolen dagelijkse inname voor de bevolking van de kinderen tussen de 4 en 5.

Daarnaast is de nieuwe kindermenu van de nieuwe functie McDonald’s de Sandwich Pizza Melt Ham, met een assortiment All Natural El Pozo, kaas en tomatensaus en tussen dranken, nieuwigheid is het sap Tropicana 100 % appel geperst. Al deze nieuwe functies worden toegevoegd aan de Happy Meal-menu met behoud van hetzelfde betaalbare prijs (3,65 €) en met een stuk speelgoed.

McDonald’s is het ontwikkelen van verschillende reclame-campagnes en marketing activiteiten op het belang van het hebben van kinderen eten groenten en fruit op een leuke manier te promoten. Er zullen acties zijn specifiek gericht op kinderen, vanaf nu en het hele jaar door, de tv-spots zijn onder andere sluitingen Happy Meal om het bewustzijn van het belang van de consumptie van deze voedingsmiddelen te verhogen, en andere openbare gericht op ouders , hetgeen een uiting zijn kant te laten hun kinderen consumeren deze voedingsmiddelen, zoals gewoonlijk, in haar macht. Voor deze, zal McDonald’s investeert 1,9 miljoen euro aan diverse activiteiten in heel 2011.

Nog een leuk filmpje:


The company encourages the promotion of a varied diet to expand the supply of fruits and vegetables in your children’s menu

McDonald’s Spain has incorporated into its restaurants offer a new Happy Meal menu with more options to choose fruits and vegetables. This is a bet the company to offer a kids menu much more balanced, varied and adapted to the nutritional needs of children.


McDonald’s commitment to fruits and vegetables

From now on half of the Happy Meal desserts are fruit and half vegetable supplements are: Happy Carrots carrot sticks, served by Florette and accompanied by a dip cheese Laughing Cow, and pineapple stick natural join Happy Cherritos tomatoes and fresh apple slices with Nutella dip, which were previously available. With all these choices of fruits and vegetables, the Happy Meal offers 280 possible combinations below 560 calories, which are roughly one third of the recommended daily intake for the population of children aged between 4 and 5.

In addition, the new children’s menu of McDonald’s new feature the Sandwich Pizza Melt Ham, with product range All Natural El Pozo, cheese and tomato sauce and, between drinks, novelty is the juice Tropicana 100 % apple squeezed. All these new features are added to the Happy Meal menu keeping the same affordable price (3.65 €) and including a toy.

McDonald’s is developing different advertising campaigns and marketing activities to promote the importance of having children eat fruit and vegetables in a fun way. There will be actions specifically aimed at children, as from now and throughout the year, the television spots include closures Happy Meal to raise awareness of the importance of consuming these foods, and other public aimed at parents , thus marking its side to let their children consume these foods, as usual, within its power. For this, McDonald’s will invest 1.9 million euros in various activities throughout 2011.


La société encourage la promotion d’une alimentation variée pour développer l’offre de fruits et légumes dans le menu de vos enfants

Espagne McDonald a incorporé dans ses restaurants offrent un menu de repas nouvelle heureux avec plus d’options à choisir des fruits et des légumes. C’est un pari de l’entreprise d’offrir un menu pour enfants beaucoup plus équilibrée, variée et adaptée aux besoins nutritionnels des enfants.


McDonald engagement aux fruits et légumes

A partir de maintenant la moitié des desserts Happy Meal sont les fruits et légumes suppléments demi sont: Happy bâtons carotte, desservis par Florette et accompagné d’une vache au fromage trempette rire, et le bâton d’ananas jointure naturelle Happy tomates Cherritos et tranches de pommes fraîches avec une trempette au Nutella, qui étaient auparavant disponibles. Avec tous ces choix de fruits et légumes, le Happy Meal offre 280 combinaisons possibles en dessous de 560 calories, qui sont à peu près un tiers de l’apport quotidien recommandé pour la population des enfants âgés entre 4 et 5.

En outre, le menu des enfants nouveaux populaire de nouvelle fonctionnalité McDonald du Pizza Sandwich Melt Ham, avec la gamme de produits All Natural El Pozo, le fromage et la sauce tomate et, entre les boissons, la nouveauté est le jus Tropicana 100 pomme pressé%. Toutes ces nouvelles fonctionnalités sont ajoutées dans le menu Happy Meal gardant le même prix abordable (3,65 €) et comprenant un jouet.

McDonald est l’élaboration de campagnes publicitaires différentes et les activités de marketing visant à promouvoir l’importance d’avoir des enfants mangent des fruits et légumes de manière ludique. Il y aura des actions spécifiquement destinées aux enfants, dès maintenant et tout au long de l’année, les spots télévisés des fermetures Happy Meal pour sensibiliser à l’importance de la consommation de ces aliments, et autres services publics à destination des parents , marquant ainsi le côté pour laisser leurs enfants consomment ces aliments, comme d’habitude, au sein de son pouvoir. Pour ce faire, McDonald va investir 1,9 millions d’euros à diverses activités tout au long de 2011.


La compañía impulsa la promoción de una alimentación variada ampliando la oferta de frutas y verduras en su menú infantil

McDonald’s España ha incorporado en la oferta de todos sus restaurantes un nuevo menú Happy Meal con más opciones de frutas y verduras para elegir. Se trata de una apuesta de la compañía por ofrecer un menú infantil mucho más equilibrado, variado y adaptado a las necesidades nutricionales de los más pequeños.


McDonald´s apuesta por las frutas y verduras

A partir de ahora la mitad de los postres del Happy Meal son frutas y la mitad de los complementos son verduras: palitos de zanahoria Happy Carrots, servidos por Florette y acompañados de un dip de queso de La Vaca que Ríe, y la barrita de piña natural, se unen a los tomates Happy Cherritos y los gajos de manzana fresca con dip de Nocilla, que ya estaban disponibles anteriormente. Con todas estas opciones de frutas y verduras, el nuevo Happy Meal ofrece 280 combinaciones posibles por debajo de las 560 calorías, que son aproximadamente un tercio de las ingestas diarias recomendadas para la población infantil de entre 4 y 5 años.

Además, el nuevo menú para niños de McDonald’s incorpora como novedad el Sandwich Pizza Melt de jamón, con producto de la gama All Natural de El Pozo, queso fundido y salsa de tomate natural y, entre las bebidas, la novedad es el zumo Tropicana 100% de manzana exprimida. Todas estas novedades se suman al menú Happy Meal manteniendo el mismo precio asequible (3,65€) e incluyendo un juguete.

McDonald’s está desarrollando diferentes campañas de comunicación comercial y acciones de marketing para promover la importancia de que los niños consuman frutas y verduras de manera divertida. Habrá acciones específicamente dirigidas a los niños, ya que a partir de ahora y durante todo el año, los spots de televisión de Happy Meal incluirán cierres para concienciar sobre la importancia de consumir este tipo de alimentos, y otras de carácter público dirigidas a los padres, poniéndose así de su lado para facilitar que sus hijos consuman este tipo de alimentos, de manera habitual, dentro de su alimentación. Para todo ello, McDonald’s invertirá 1,9 millones de euros en diferentes acciones a lo largo de 2011.


La società incoraggia la promozione di una dieta varia per espandere la fornitura di frutta e verdura nel menù dei vostri bambini

McDonald la Spagna ha integrato nei suoi ristoranti offrono un nuovo menu Happy Meal con più opzioni tra cui scegliere frutta e verdura. Questa è una scommessa alla società di offrire un menu per bambini molto più equilibrato, vario e adeguato alle esigenze nutrizionali dei bambini.


Impegno di McDonald per frutta e verdura

D’ora in poi la metà dei dolci Happy Meal sono frutta e integratori vegetali e mezzo sono: Happy bastoncini di carote carote, servite da Florette e accompagnato da un formaggio di mucca dip ridere, e bastone ananas join naturale Happy Cherritos pomodoro e le fette di mele fresche con dip Nutella, che erano precedentemente disponibili. Con tutte queste scelte di frutta e verdura, l’Happy Meal offre 280 possibili combinazioni di sotto 560 calorie, che sono circa un terzo della razione giornaliera raccomandata per la popolazione di bambini di età compresa tra 4 e 5.

Inoltre, il menu i nuovi bambini novità popolare di McDonald della Pizza Ham Sandwich Melt, con la gamma di prodotti tutti naturali El Pozo, formaggio e salsa di pomodoro e, tra le bevande, la novità è il succo Tropicana 100 apple% schiacciato. Tutte queste nuove caratteristiche sono aggiunte al menu Happy Meal mantenendo lo stesso prezzo abbordabile (3,65 €) e comprendente un giocattolo.

McDonald sta sviluppando diverse campagne pubblicitarie e attività di marketing per promuovere l’importanza di avere bambini mangiano frutta e verdura in modo divertente. Ci saranno azioni specifiche finalizzate ai bambini, fin da ora e per tutto l’anno, gli spot televisivi sono chiusure Happy Meal per aumentare la consapevolezza dell’importanza di consumare questi alimenti, e altro pubblico rivolto ai genitori , segnando così il suo lato per permettere ai loro figli consumano questi alimenti, come al solito, è in suo potere. Per questo, McDonald investirà 1,9 milioni di euro in varie attività per tutto il 2011.


Das Unternehmen fördert die Förderung einer ausgewogenen Ernährung, die Versorgung mit Obst und Gemüse in Ihrem Kinder-Menü zu erweitern

McDonalds hat Spanien in seine Restaurants integriert bieten eine neue Happy Meal Menü mit weiteren Optionen, um Obst und Gemüse wählen. Dies ist eine Wette auf das Unternehmen bieten eine Speisekarte für Kinder viel ausgeglichener, variiert und angepasst an die Ernährungsbedürfnisse von Kindern.


McDonald ‘s Engagement für Obst und Gemüse

Von nun an die Hälfte der Happy Meal Desserts sind Obst und Gemüse ein halb Ergänzungen sind: Happy Karotten Karotten-Sticks, von Florette serviert, begleitet von einem Dip Käse lachende Kuh, und Ananas-Stick Alles Gute zum natürlichen Join Cherritos Tomaten und frischen Apfelscheiben mit Nutella-Dip, die bisher zur Verfügung standen. Mit all diesen Entscheidungen von Obst und Gemüse bietet das Happy Meal 280 möglichen Kombinationen unter 560 Kalorien, was ungefähr einem Drittel des empfohlenen Tagesbedarfs für die Bevölkerung von Kindern zwischen 4 und 5 Jahre alt sind.

Zudem hat die neue Kinder-Menü von McDonald ‘s neues Feature der Sandwich Pizza Melt Ham, mit Produktpalette All Natural El Pozo, Käse und Tomatensauce und zwischen Getränke, ist der Saft Neuheit Tropicana 100 Apfel% abgequetscht. All diese neuen Funktionen sind mit dem Happy Meal Menü Beibehaltung des gleichen günstigen Preis (3,65 €) und mit einer Spielzeug aufgenommen.

McDonald ‘s wird die Entwicklung verschiedener Werbekampagnen und Marketing-Aktivitäten, um die Wichtigkeit, Kinder essen Obst und Gemüse auf spielerische Weise zu fördern. Es wird Aktionen speziell für Kinder, ab sofort und während des ganzen Jahres angestrebt werden, gehören die TV-Spots Verschlüsse Happy Meal, das Bewusstsein für die Bedeutung des Verzehrs dieser Lebensmittel zu erhöhen, und andere öffentliche an Eltern und markiert damit die Seite zu lassen, ihre Kinder konsumieren diese Lebensmittel, wie üblich, in seiner Macht. Dazu wird McDonald ‘s 1.900.000 € an verschiedenen Aktivitäten zu investieren Laufe des Jahres 2011.

#Gliefs

No tweets found.

Hide me
Get YOUR GOLDEN Code through e-mail
Subscribe to our mailing list * indicates required Email Address * First Name *
Show me